Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2013/34)…

17 Temmuz 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

        

Gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik madde ve malzemelerin; üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirlemek amaçlı tebliğ, 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Tebliğe göre;

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri,

a) Tamamen plastikten oluşmuş madde ve malzemelere,

b) Yapıştırılarak veya başka bir şekilde birleştirilen çok katmanlı plastik madde ve malzemelere,

c) (a) veya (b) bentlerinde yer alan ve baskılı ve/veya bir kaplama malzemesi ile kaplanmış madde ve malzemelere,

ç) Kapak ve kapatma elemanlarındaki contaları oluşturan plastik katmanlar veya plastik kaplamalar ve bunlarla birlikte iki veya daha fazla katmanlı farklı malzemelerden meydana gelen kapak ve kapatma elemanlarındaki plastik katmanlar veya plastik kaplamalara,

d) Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemelerdeki plastik katmanlara

uygulanır.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, iyon değiştirici reçineler, kauçuklar ve silikonlara uygulanmaz.

(3) Bu Tebliğ hükümleri baskı mürekkepleri ve yapıştırıcılar veya kaplamalara ilişkin kuralları kapsamaz.

 

İşte Tebliğ;

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Yayınlandı…

02 Temmuz 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

       

Tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin sağlanmasını ve uygun durumlarda çevrenin korunmasını da  göz önünde bulundurarak;

a) Ek-II ve Ek-III’te yer alan    gıda katkı maddelerinin listesini,

b) Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde  ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını,

c) Gıda katkı maddelerinin etiketleme kurallarını,

belirlemek amaçlı, gıda katkı maddelerini kapsayan yönetmelik, 30.06.2013 tarih ve 28693 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

İşte Yönetmelik;

 

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/27)…

26 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

 

       

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı vererek uluslararası  düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak için makine ve ekipman alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için çiftçilerin makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gereken usul ve esasları kapsayan tebliğ, 26.06.2013 tarih ve 28689 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Tebliğe göre;

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Yatırım    Konuları, Uygulama İlleri, Tamamlanma Süresi, Başvuracak Kişi,

Kuruluşlar    ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

Programın    yatırım konuları

MADDE 8 – (1) Program    aşağıdaki otuz dört adet yatırım konularını kapsar:

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

ç) Balya makinesi,

d) Biçer bağlar,

e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane    ölçer,

f) Canlı balık nakil tankı,

g) Çayır biçme makinesi,

ğ) Çeltik fide dikim makinesi,

h) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

ı)  Dal parçalama    makinesi,

i)  Diskli tırmık,

j)  El traktörü,

k) Fındık toplama makinesi,

l)  File    sisteminin kurulması

m) Güneş kolektörü,

n) Mibzer,

o) Motorlu tırpan,

ö) Pamuk toplama makinesi,

p) Pancar söküm makinesi,

r) Patates söküm makinesi,

s) Pülverizatör,

ş) Sap parçalama makinesi,

t) Sap toplamalı saman makinesi,

u) Silaj makinesi,

ü) Sıra arası çapa makinesi

v) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

y) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

z) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

aa) Tambur    filtre,

bb) Taş     toplama makinesi,

cc) Toprak    frezesi,

çç) Yem hazırlama    makinesi,

dd) Zeytin    hasat makinesi.

Programın    uygulama illeri

MADDE 9 – (1)    Program, tüm illerde uygulanır.

Yatırımların    tamamlanma süresi

MADDE 10 – (1) Program    kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla otuz gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç yirmi beş gün içerisinde sonuçlandırılır.  Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için otuz gündür.

Başvuracak    kişi ve kuruluşlar

MADDE 11 – (1)    Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a)  8 inci maddede belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif  şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri,

programdan yararlanmak üzere başvurur.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen  kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.

Başvuru    sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 12 – (1)    Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler 8 inci maddede belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.

(5) İl özel idaresi, belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Hibe    Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe    desteği oranı

MADDE 13 – (1)    Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal  başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez.    Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst    birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100.000 TL’lik yatırım tutarı  kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması  durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Proje    kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 14 – (1) 8 inci    maddede belirtilen makine ve ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında  sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim ve montaj giderleri; tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması  durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları yüklenici olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarı,  değerlendirme aşamasında referans fiyat listelerine dayandırılır ve    ayrıntılı olarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılamaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile  ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje    kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 15 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borçlanma giderleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve    giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira    bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV dahil iade alınan    veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı)  Eğitim    giderleri,

i)  Üretim tarihi    2012 ve 2013 yılından önce olan makine ve ekipmanlar.

BEŞİNCİ     BÖLÜM

Başvurular,    Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru    zamanı

MADDE 16 – (1) Bu    Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları,  bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak elektronik ortamda veya şahsen 25    gün içerisinde il müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine    yapılır. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk    iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

 

Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016) Yürürlüğe Girdi…

24 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

      

Bakanlığımız tarafından 1′i ulusal 9′u bölgesel düzeyde düzenlenmiş olan “Kırsal Alanda Kadın Çalıştayları” sonuçları doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kadın çiftçilerin katkıları ile “Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı” hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Kırsal alanda kadının güçlendirilmesi için kadının sahip olduğu güçlerinin ortaya çıkarılması ve yoksulluk, eğitim, sağlık, tarımsal üretim, girişimcilik, pazarlama, örgütlenme, sosyal güvenlik gibi güçlenmeyi güvence altına alacak birçok faktöre ilişkin sorunların çözümlenmesi gerekmektedir.

Kadınların yoksullaşmalarındaki en önemli faktörlerden birisini toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler oluşturmaktadır. Özellikle kırsal kesimde aile reisliği, toprak sahipliği, mülk yönetmeyle, iş kurma ve yürütmedeki toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, stratejiler geliştiri- lirken, haklar temelinde ve güçlendirici bir yaklaşım benimsenmelidir.

Kırsal kesimdeki yoksul kadınlar içinde dezavantajlı grupları özellikle; yaşlılar, işsizler, düşük ücret- liler, mevsimlik, gezici, geçici tarım işçileri, hasta ve engelliler, topraksızlar ve küçük toprak sahipleri ve yalnız yaşayanlar oluşturmaktadır.

Kırsal alanda yoksulluğun giderilmesi için yalnızca kadınların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve gereksin- melerine yanıt arayan kısa vadeli sorunlarını çözmeye yönelik bir yaklaşım yerine, yapısal, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ve stratejik gereksinimlerine yönelik uzun vadeli politikaların geliştirilmesi ve uygulanması önemlidir.

Kırsal alanda kadının gerek istihdama katılmasını, gerek girişimciliğini, gerekse toplumsal statüsünü etkileyen en önemli unsurlardan biri eğitimdir. Kadınlar açısından  özellikle örgün eğitime katılım ve eğitimin sürdürülmesinde önemli sorunlar yaşanmaktadır. Toplumda kadının eğitimi önünde  engel oluşturan yanlış inanış, örf ve âdetlerin toplum üzerinde etkisini azaltmak için tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde bulunularak toplumun bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır.

Kadınların eğitime teşvikinde medya ve toplum önderlerinin etkin rol oynaması; kız çocuklarının örgün eğitime katılmaları, kadınların okur-yazarlık kurslarına katılımlarının artırılabilmesi için önemlidir. Ayrıca bu konuda yapılacak eğitimler kırsal alandaki erkeklerin de bilinçlendirilmesine yarar sağlayacaktır.

Sağlık olanakları açısından kırsal ve kentsel alanlarda önemli fırsat ve erişim eşitsizlikleri bulunmak- tadır. Bu durum, kırsal alandaki kadının toplum ve özel yaşamın tüm alanlarına aktif katılımda bulun- masını bile etkileyebilmektedir.

Kırsal alandaki kadının sağlık sorunlarının çözümlenebilmesi için öncelikle genelde tüm bireylerin, özelde kırsal alandaki kadınların sağlık güvencesine sahip olabilmeleri önem taşımaktadır.

Kadının  kırsal  alanda  üstlendiği  en  önemli  rol,  tarımsal  üretimdir.  Tarımsal  üretimin  yaklaşık

%50’sini gerçekleştiren kadınlar aynı zamanda Türkiye’de kadın istihdamının yarısını oluşturmaktadır. Üretimin külfetine katılan kadınlar ne yazık ki, nimetlerinden yararlanamamaktadır. Kırsal alanda tarım kesiminde istihdam edilen kadınların çoğunluğu marjinal işlerde yoğunlaşmakta ve ücretsiz aile işçisi konumunda  yer almaktadır.

Tüm  dünyada  olduğu gibi Türkiye’de de  kırdan kente  göç  arttıkça ve makineleşme düzeyi yükseldikçe tarımsal üretimde statüsü yüksek, sermaye-yoğun, teknoloji-yoğun işler erkekler tarafından yapılırken, statüsü düşük, emek-yoğun işler çoğunlukla kadınlara kalmaktadır.

Tarım kesimindeki kadınların üretime katılım düzeyleri, ailenin sahip olduğu arazi ve hayvan varlı- ğına, gelire ve ürün desenine göre değişmektedir. Ancak, tarımda mekanizasyon düzeyi artıkça kadın tarımsal üretimden kopmakta ve çalışma potansiyeli ev kadınlığına yönelmektedir. Az topraklı ve top- raksız ailelerde kadınlar mevsimlik işçilik başta olmak üzere bitkisel ve hayvansal üretimin her aşama- sına katılmaktadır. Kırsal alanda kadının emek  yoğunluğu sadece  tarımsal üretimde değil, aynı zamanda  hane içinde de çok yüksektir.

Tarımda iş gücünü gelire dönüştürebilen kadın oranı oldukça sınırlıdır. Gelire dönüştürülebilen iş gücü,  ev kadınları  arasında  bağ-bahçe  ve tarlada  çalışılarak  elde  edilen  ürünün  pazarlanması şeklindedir. Geleneksel bakış açısı ve egemen toplumsal baskı nedeniyle kadın ve genç kızlar arasında bir işyerinde emeğini kiralama olgusu neredeyse yok gibidir. Bu kategoriye giren kiralama şekli, hanesi ile mevsimlik işçiliğe giden kadınlar, dul kalması nedeniyle ev geçimini üstlenen kadınlarda ve göç se- bebiyle kente gelmiş hanelerin genç kızları arasında gözlenmektedir.

Kadınların girişimcilikleri çoğu zaman göz ardı edilmekte ve sadece üretim boyutuyla ele alınmak- tadır. Bu önyargının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Mutlaka kadınların pozitif ayrımcılık bakışıyla girişimcilikte teşvik edilmeleri, onlara yönelik örgütlerin daha fazla ve etkin bir biçimde desteklenmesi ön plana alınmalıdır.

Bütün üretici örgütlerinin (kadınlar tarafından kurulan ve kadınların ağırlıklı olduğu), etkin konuma getirilmesi için daha fazla destek sağlanmalıdır. Kadınlar erkeklerle aynı kooperatif içerisinde etkin ve karar alıcı konumda yer almalıdır.

Kadının toplumsal statüsünü,  girişimciliğini etkileyen en önemli unsurlardan birisi sosyal güvenlik kapsamı içerisinde yer alıp almadığıdır. Ülkemizde sosyal güvenlik kapsamında olmayan vatandaşların en yoğun olduğu sektör tarımdır.

Kırsal alanda istihdam edilen kadınların tamamına yakının tarım sektöründe  istihdam edilmekte, fakat  bunların hemen  hemen  tamamı Sosyal Güvenlik sisteminin dışında yer almaktadır. Sosyal güvenlik alanında var olan mevzuatın genel olarak tarım işçilerinin, özelde de kırsal alanda çalışan kadınların çalışma koşullarının farklılığını dikkate almamaktadır.

Mevsimlik, gezici ve geçici tarım işçilerinin kayıt altına alınmasındaki zorluklar ve bunların nasıl sigorta kapsamına alınacağı sosyal güvenlik yasalarımızda yer almamaktadır. Sosyal güvenlik uygula- ması bir vatandaşlık hakkı olarak görülmemekte ve bu konulardaki politikalar ise bu anlamda istikrarlı olmamaktadır.

Kırsalda doğal kaynak kullanımı konusunda kadınlar daha duyarlı olup, kadınlara bu yönde eğitim verilmesi, sorumluluk yüklenmesi doğal kaynakları korumada daha etkili olacaktır. Doğal kaynakların korunması açısından; kurumlar arasında doğal kaynakların korunması için koordinasyon eksikliğinin giderilmesi ve bakanlıklar ile üniversitelerin yürüttükleri çalışmaların pratiğe aktarılması mutlaka gereklilik göstermektedir. Ayrıca, doğal kaynakların korunmasına yönelik mevzuatla ilgili uygulama- larda cinsiyet dengesine yer verilmesi oldukça önemlidir.

Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planı, Ülkemiz için kırsal alanda yaşayan kadınların karşı karşıya olduğu öncelik arz eden sorunların çözüme kavuşturulmasını ve potansiyellerinin değer- lendirilmesini sağlamak üzere amaçlar, hedefler ve faaliyetleri içermekte ve 2012-2016 dönemini kapsamaktadır.

Eylem planında yer alan faaliyetler kırsal alanda kadına yönelik olup, herhangi bir sektörel politika için kısıtlayıcı ve bağlayıcı hükümler taşımamaktadır. Eylem Planındaki faaliyetler; sektörel politikaların kırsal alandaki etkinliğini artırmaya, sorunlara çözümler getirmeye ve kırsal alandaki kadınların farklılaşan ihtiyaçlarının gözetilmesine imkan vermek üzere belirlenmiştir.

 

 

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2013/31)…

14 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

       

Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanan ve destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri,    desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar    ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsayan tebliğ, 14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Tebliğe göre;

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru İşlemleri ve Belgeler

Başvuracak    kişi ve    kuruluşlar ile    istenecek belgeler

MADDE 8 (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelere istinaden bu Tebliğin 6 ncı maddesinin    birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.

(2) TYDD’ye    başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya aşağıdaki kişiler yetkilidir.

a) Serbest tarım danışmanı,

b) Ziraat Odası Başkanı,

c) Birlik Başkanı,

ç) Kooperatif Başkanı,

d) Tarımsal Dernek Başkanı,

e) Tarımsal Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı,

f) Tarımsal danışmanlık şirketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen şirket yetkilisi.

(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1) ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşa Ait Bilgi Formu (Ek-2),

b) TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3). Bu icmal Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların bünyesindeki her danışman için, Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda ayrı ayrı düzenlenecektir,

c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlarla yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi,

ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal dernek ve vakıfların SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,

d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi ve vergi mükellefiyeti olan tarımsal dernek ve vakıfların vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,

e) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararı onaylı sureti,

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı,

1) ÇKS Belgesi,

2) AKS belgesi,

3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi,

4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,

5) Hayvan    pasaportlarının veya    listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,

6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.

Başvuru    tarihi, başvuru işlemleri    ve askı işlemleri

MADDE 9 (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD’den    faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden    itibaren otuz gün içerisinde istenen    belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca başvuru yapar.

Ödeme

MADDE 10 (1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.

(2) Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak    Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.

(3) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılır.

(4) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri 2013 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(5) Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu müteakip  TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kişi ve kuruluşlara 1 inci dilim TYDD ödemesi yapılmaz.

 

İşte tebliğ;

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

 

Toprak Bayramı ve Toprak Haftası…

10 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

        

16.06.1945 tarih ve 6033 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunu’na göre her yıl 11 Haziran’ı takip eden ilk Pazar günü Toprak Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca her yıl 11 -17 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle “Toprak Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Toprak her ne kadar tarımsal bir konu olarak düşünülse de insanlığın yaşamı için gereken gıda ve su, dışında arıtma, döngüler, yapı ve kullanım materyalleri ile insanlığın yaşam kalitesi için sanat hizmetlerinde yer alan doğal kaynaktır. Anılan konular fen ve sosyal bilimlerin başlıca çalışma konularıdır. Örneğin iklim değişikliğinde en önemli konu toprakların organik karbon içeriğinin arttırılmasının önceliği iyice ortaya çıkmıştır, besin döngülerinin toprak olmaksızın gerçekleşmesi neredeyse olanak dışıdır. Arkeolojide birçok yöntem ve yorum toprak bilimi terminolojisi ve yaklaşımlarıyla gerçekleşmektedir.

 Toprak aynı zamanda çevrede oluşan olguları doğal olarak kayıt edebilen bir ortamdır. Fosfor düzeyleri ve türleri, kireç ve tuz katmanlarının derinlik ve yoğunlukları, huminleşme, agregatların şekli ve boyutu, aşınım ve birikim düzeyleri arazi kullanımı, iklim değişikliği ve bitki örtüsüne ait binlerce yıllık bilgileri bize sunabilmektedir. Elbette gıda güvenliğinin sağlanmasında toprağın önemi tartışma dışıdır artık.

 Bu hizmetlerin sağlanması için Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konusunda çalışan bilim adamları ve araştırmacılar insanlığın sürdürülebilir yaşamı için büyük bir uğraş içerisindedirler.

 Türkiye çok bilinen bir gerçeği tekrar edecek olursak toprak türleri ve doğal olduğu kadar tarımsal bitki çeşitliliği açısından oldukça varsıl bir ülkedir. Doğal kaynaklar kadar ülkemiz araştırma kurumları başka bir tanımla Üniversiteler, Enstitüler, Merkezler ve Bakanlıklar ileri teknoloji ve bilgi birikimiyle artık sadece ulusal değil uluslar arası ortamlarda da saygı duyulan güvenilir kurumlar konumundadırlar. Bu görüşü yayınlar kadar ülkemizde ki artış ve çeşitlilik gösteren tarımsal ve hayvansal üretimde desteklemektedir. Türkiye gün geçtikçe toprakları fiziksel, kimyasal, biyolojik, mineralojik, kullanım, koruma ve yönetim açısından daha iyi tanımaktadır.
(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi’ nden yararlanılmıştır.)

Toprak Nedir?
Toprak, kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır.
Toprak, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile temas halinde bulunan yeryüzüne çıkmış, kayalar, mineraller ve organik maddelerden ibaret toprak ana materyelinin fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması sonucunda oluşmaktadır. Bu oluşumda az çok birbirini izleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar büyük rol oynarlar.
Fiziksel parçalanma olaylarının başında, sıcaklık değişmeleri, ıslanma, kuruma, donma-çözülme, bitki köklerinin ve diğer canlıların mekanik etkileri olmak üzere, materyal üzerindeki basıncın azalması, tuz bırakması ve tuzların hidrasyon, akarsu, buzul ve rüzgarların etkileri sayılabilir.
Toprak oluşumuna hizmet eden kimyasal olayları da, oksidasyon, redüksiyon, hidroliz, hidrasyon-dehidrasyon, kompleksleşme, karbonatlaşma ve çözünme şeklinde sıralamak mümkündür. Biyolojik olaylar ise etkinliklerini parçalanma ve ayrışmaya katkıda bulunmak suretiyle gösterirler.
Fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma, belli koşullara sahip doğal bir çevrede (belli iklim ve bitki örtüsü) uzunca bir zaman süresi içerisinde, belli topografyaya sahip olan bir ana materyal üzerinde gerçekleşir.
 

Toprağın Yeryüzü İçin Önemi

Toprak bütün biyolojik varlıklar için vazgeçilmez bir yaşama ortamı, doğal bir mekandır.
Toprak insanların yaşamında çok önemlidir. Besinlerimizi elde edebilmemiz toprağa bağlıdır. Toprak sadece insanlar için değil, tüm canlaılarb için önamlidi. Bitkiler ancak topraktaki su ve madensel maddeleri alarak büyüyüp gelişirler. Otçul hayvanlar ve insanlar ise bitkileri besin olarak kullanırlar.
İnsanlar ve hayvanlar dolaylı olarak besinlerini topraktan sağladıkları gibi onun üzerinde gezinir, dinlenir, barınırlar.Yani toprak tüm canlıların hem beslendiği hem de barındığı yerdir.
Doğal zenginlik kaynaklarımız olan ormanların, bitkilerin, evcil ve yabani hayvanların yaşaması, ancak toprak sayesinde olur.Toprağın hem kendisi hem de üzerinde bulunan ormanlar, bitkiler ve hayvanlar birer doğal zenginlik kaynağıdır.


1- Toprağın Tarımsal Önemi
Daha ilk çağlardan beri anlaşılmış olup, arkeolojik araştırmalar toprağın ilk insanlar tarafından bitki yetiştirmek amacıyla kullanılmasının Milattan en az 8000 yıl önce başladığına işaret eder. Toprak uzun süre herhangi bir ıslah işlemi ve madde ilavesi yapılmadan kullanılmıştır. İnsanların toprağa yaptığı ilk müdahale sulama, ikincisi gübrelemedir. İlk ıslah işlemi ise teraslamadır. Günümüz koşullarında toprak bitkisel üretim için hala vazgeçilmez bir yetiştirme ortamı olarak kullanılmaktadır.
2- Toprağın Endüstriyel Önemi
Toprağın endüstriyel önemi de eski çağlardan beri farkedilmiş, günlük yaşamda kullanılan ilk ev ve mutfak gereçleri topraktan yapılmıştır. Günümüzde topraklar tuğla-kiremit, seramik, porselen ve cam sanayinin temel hammadde kaynağını oluşturmaktadır. Öte yandan tüm sanayi kuruluşlarının fiziksel varlıkalrına durak yeri ve mekan olanağı sağlamaktadır.3- Toprağın Ekonomik Önemi
Toprağın ekonomik önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bütün yeraltı servetlerinin yatağı olarak toprak her türlü sanayiinin temel dayanağını, taşınmaz mal olarak da zenginlik ve servetin gerçek kaynağını oluşturmaktadır. Artan nüfusa ve gittikçe kıtlaşan miktarına bağlı olarak toprağın ekonomik değeri her geçen gün daha da artmakta, büyük rantlar sağlamaktadır.4- Toprağın Ulusal Önemi
Ülkelerin gözünde toprakları kutsaldır.
(Tema Vakfı Çevre Kütüphanesi’nden yararlanılmıştır.) 

 

 
 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

Tar-Gel Personeli Görev ve Sorumlulukları…

06 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

         

Tar-Gel Projesi kapsamında hizmet vermekte olan personelin, görev tanımı ve sorumluluklarına yönelik hazırlanan “Tar-Gel Görev Tanımı” Bakanlık Makamının 17.05.2013 tarih ve 91 sayılı Olur’u ile yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda hazırlanan “Tar-Gel Genelgesi”  Bakanlığımızca yayınlandı.

İl Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermekte olan Tar-Gel personelinin görev tanımlarının değişen şartlar göz önüne alınarak yeniden belirlenmesi amacıyla Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Tar-Gel Projesi Kapsamında Görev Yapan Personelin Görev ve Sorumlulukları” Bakanlık Makamının I7.0S.20I5 tarihli ve 91 sayılı Oluru ile imzalanarak yürürlüğe girmiş olup ilgi sayılı 2009/6 no’ lu genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Tar-Gel Görev Tanımı Makam Oluru ve Tar-Gel Personelinin Görev ve Sorumluluklarına ulaşmak için Tıklayınız.

Tar-Gel Projesi Genelgesi’ne ulaşmak için Tıklayınız.

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

“Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Hareketleri Yol Kontrolleri” Eğitimi Verildi…

05 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

          

 

5996  Sayılı  Veteriner  Hizmetleri,  Bitki  Sağlığı,  Gıda  ve  Yem  Kanunu kapsamında, 09.01.2013-000763 tarihli “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü” genelgesinin Eğitim, yayım ve Bilgilendirme konulu ç bendinin 2.inci maddesi olan;” Jandarma ve Emniyet Teşkilatları ile ilgili diğer kuruluşlara belgesiz ve kaçak hayvan hareketleri konusunda eğitim verilecek,  söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli koordinasyon sağlanacaktır.” amir hükmü gereğince 05.06.2013 tarihinde İlçe Müdürlüğümüz elemanları tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kartal Belediye Başkanlığı’ nın ilgili personeline  “Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Hareketleri Yol Kontrolleri” konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen  toplantıda Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Hareketleri Yol Kontrolleri konusunda kurumların üzerlerine düşen görevler, kontrollerin yapılma şekli, dikkat edilecek hususlar ve cezai müeyyideler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen toplantının faydalı olduğu gözlemlendi.

Kartal İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak tüm katılımcılara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz.

 

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

 

 

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2013/30)…

03 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

        

Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlı, 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan tebliğ, 02.06.2013 tarih ve 28665 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Tebliğe göre;

Destekleme ödemesi için aranacak şartlar

MADDE 4 – (1) Destekleme ödemesi için;

a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS de kayıtlı olması,

b) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip olması,

c) 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması,

ç) Destekleme başvurusunda bulunulacak alanda tüm bitki koruma faaliyetlerini Bakanlık tarafından belirlenen entegre mücadele prensiplerine göre gerçekleştirmiş olması,

d) Bu Tebliğ kapsamında destekleme başvurusunda bulunulan BKÜ’nün Bakanlık tarafından belirlenmiş olan ruhsatlanma koşulları doğrultusunda uygulanmış olması,

e) Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve havalandırma açıklıklarının tül ile kapatılmış olması,

f) Üreticilerin zeytinde Zeytin Sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan feromon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 60 dekar zeytinlik alanda biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi veya toplam 60 dekar ve üstü olacak şekilde birleşen üreticilerin (birbirine bitişik toplu olarak bulunan zeytinliklerin olması şartıyla) ortak başvuru yapması ve başvuru yapılan alanda tüm üreticilerin uygulama yapması,

g) Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belgeleyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması,

gerekir.

Destekleme miktarı

MADDE 5 – (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.

 

Örtüaltı (paket) : 430 TL/da                                                                                              Açık alanda (paket): 60 TL/da
ÜRÜN

BİYOLOJİK MÜCADELE

DESTEK MİKTARI (TL/da)

BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEK MİKTARI (TL/da)

Örtüaltı (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak)

330

100 (Feromon+Tuzak)

Turunçgil

30

30 (Feromon+Tuzak)

20 (Yalnızca Feromon)

Domates (Açıkta)

-

30

Elma

-

30

Bağ

-

30

Zeytin

-

15

Kayısı

-

30

Nar

30

-

 

(2) Açık alanda turunçgilde Akdeniz Meyve Sineğine karşı feromon+tuzak kullanımı için tahsis edilen 30TL/da desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulunmasından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere 20 TL/da, olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(3) Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) 1/1/2013 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.

a) Kayısı için: 28/6/2013,

b) Elma ve bağ için: 29/8/2013,

c) Açıkta domates ve zeytin için: 30/9/2013,

ç) Turunçgil ve nar için: 31/10/2013,

d) Örtüaltı için: 31/12/2013,

tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve ek-2’de yer alan tespit tutanağı hazırlanır.

İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri

MADDE 7 – (1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri, başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1’e işlenerek on gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) Askı süresi sonunda itirazlar, ilde; il müdürü başkanlığında, bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürü ve en az iki teknik eleman, ilçede; ilçe müdürü başkanlığında en az iki teknik elemandan oluşan il/ilçe tahkim komisyonu marifetiyle askıdan indirildikten sonra beş gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

(3) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2’leri en geç;

a) Kayısı için: 5/8/2013,

b) Elma ve bağ için: 7/10/2013,

c) Açıkta domates ve zeytin için: 11/11/2013,

ç) Turunçgil ve nar için: 6/12/2013,

d) Örtüaltı için; 7/2/2014,

tarihine kadar il müdürlüğüne bildirir.

(4) İl müdürlüğü, ödemeye esas İcmal-2’leri sistem çıktısı olarak, İcmal-3’leri ise Excel formatında onaylı olarak en geç;

a) Kayısı için: 20/8/2013,

b) Elma ve bağ için: 21/10/2013,

c) Açıkta domates ve zeytin için: 25/11/2013,

ç) Turunçgil ve nar için: 20/12/2013,

d) Örtüaltı için: 21/2/2014,

tarihine kadar Genel Müdürlüğe bildirir. Ayrıca, bitkisagligi@tarim.gov.tr elektronik posta adresine gönderir.

 

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/28)…

03 Haziran 2013 Yazan  
Kategori Güncel Haberler

Yorumlar Kapalı

        

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman  satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan tebliğ, 01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Tebliğe göre;

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi,

Başvuracak Yatırımcılar ve Yatırımcılarda Aranacak Özellikler

Programın yatırım konuları ve uygulama illeri

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar.

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 9 – (1) Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama makine ve ekipmanlarının tespit işlemleri il proje yürütme birimince en geç 30 gün içerisinde tutanağa bağlanır.

Başvuracak yatırımcılar

MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden  en az 10 yıl ve üzeri  kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.

Başvuracak yatırımcılarda aranacak özellikler

MADDE 11 – (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılamaz.

(5) 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13) kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe desteği oranı

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez.

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ekipman alımı giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutara hibe desteği verilir. Mal alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Aşağıda belirtilen sulama makine ve ekipman grupları için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

a) Gerçek ve tüzel kişilere ait tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi,

b) Gerçek ve tüzel kişilere ait center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması, tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

(6) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(7) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları referans fiyat listelerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler

MADDE 14 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi 2012 yılından önceki makine ve ekipmanların alım giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, debisi yeterli olması şartıyla birden fazla başvuru yapılabilir. Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez.

(3) Proje başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı maliyeti proje maliyetinin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru zamanı

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak olan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru son gününün, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak yatırımcılar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak güncel Uygulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan çalıştay ve bilgilendirme toplantıları ile internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvuru yeri ve şekli

MADDE 17 – (1) Başvurular, yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine yapılır.

(2) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine başvuru tarihini içeren teslim alma belgesi verilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 18 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru sahiplerine yazı ile bildirilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Referans Fiyat Komisyonu tarafından program kapsamındaki bireysel sulama makine ekipmanları için belirlenen referans fiyat listeleri, değerlendirmelerde esas alınır. Belirlenen bu listeler Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanır.

(2) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama makine ve ekipmanın su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır.  Bu çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesine esas olacak değerini tespit eder. Bu fiyat referans fiyatın üzerinde olamaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre değerlendirilerek uygun görülen her yatırım konusu başvuruları için Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 20 – (1) Programa yönelik olarak bireysel sulama makine ve ekipmanları başvurusunun yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş olduğu illerin; tarım alanı, sulanan alan, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, Uygulama Rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile bireysel sulama makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi bireysel sulama makine ve ekipmanına hibe desteği vereceğine karar verir. Hibe desteği verilecek yatırımcıların sıralaması başvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır.

(4) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 21 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla 20 günde il müdürlükleri tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine ve bütçe durumuna göre bir asil, bir yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri hazırlanarak onaya sunulur. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve yedek yatırımcı listeleri 10 gün süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri duyuru panolarında yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki yatırımcılardan 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcıların yerine yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda yatırımcı belirlenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri duyuru panolarında yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

 

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…

« Önceki YazılarSonraki yazılar »