Ek Ödemede Yeni Dönem – Ne Değişti?..

16 Kasım 2011 Yazan  

Bilindiği üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanlarına verilen ek ödemeler bir önceki yıl ödenen üretimi teşvik primi ile mahsuplaşılıyordu. Yeni düzenleme ile mahsuplaşma geriye dönük değil, ileriye dönük olacak.

EK ÖDEME MAHSUPLAŞMA İŞLEMİ DEĞİŞTİ

666 Sayılı KHK ile 375 Sayılı KHK’ye eklenen EK MADDE-9′un 4. fıkrasında “969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak üretimi teşvik primi ödenen personele, ödemenin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde birinci fıkra uyarınca kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, anılan 3 üncü maddeye göre ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır.” hükmü bulunmaktadır. Bu madde hükmüne göre artık mahsuplaşma işlemi bir önceki yıl ödenen döner sermaye ile yapılmayacak. Bu maddenin yürürlük tarihi 15 Ocak 2012 olarak belirlendi.

YENİ DÜZENLEMENİN MADDİ GETİRİSİ NEDİR?

666 Sayılı KHK’deki yer alan söz konusu değişikliklerle;

1- Ocak 2012′de Ek ödeme kesilmeyecek.. Ek ödeme – Üretimi teşvik primi mahsuplaşması geçmiş yılla yapılmayacağından,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanlarının tamamı(ek ödeme alanlar) 2012 yılı Ocak ayından itibaren kesintisiz olarak artırılmış ek ödemelerini alacaklar. Taki döner sermaye üretimi teşvik primi alıncaya kadar. Üretimi teşvik primi aldıktan sonraki ayın 15′inden itibaren ek ödeme mahsuplaşması başlayacak. Önceki uygulamada bir önceki yıl ödenen üretimi teşvik primi ile mahsuplaşıldığı için Ocak Şubat ve Mart aylarında ek ödeme alınamıyordu.

Örneğin; İzmir Tarım İl Müdürlüğünün Mart 2012 sonunda üretimi teşvik primi dağıttığı ve 2. derecedeki bir mühendisin 1.500 TL üretimi teşvik primi aldığını varsayalım,

  • Mühendis, Ocak, Şubat ve Mart aylarında aylık 918,56TL olmak üzere toplamda 2.755,68 TL eskiye göre ekstra ek ödeme almış olacak.
  • Mart sonunda aldığı 1.500 TL üretimi teşvik primi nedeniyle, Nisan ayında ek ödeme alamayacak(918,56TL ek ödeme karşılığı) ve Mayıs ayında kalan mahsuplaşma nedeniyle 337,12 TL ek ödeme alacak. Haziran ayından itibaren ise yine 918,56 TL ek ödeme almaya devam edecek. (Bu yeni düzenlemeyle ileride alacağı ek ödemeyi üretimi teşvik primi olarak peşinen almış oluyor.)

2- Ekstra Ek Ödeme…Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı döner sermaye kârı yüksek olan ve dağıttığı üretimi teşvik primi yıllık ek ödeme tutarından fazla olan kurumlar için yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Bu durum şudur: Anılan yasa maddesinin yürürlük tarihi 15.01.2012 olduğundan mevcut uygulamada peşinen yapılan mahsuplaşma nedeniyle Ocak ayından itibaren üretimi teşvik pirimi dağıtılıncaya kadar ek ödeme alamayan personel artık üretimi teşvik pirimi dağıtılıncaya kadarki her ayın 15′inde ek ödeme alabilecek. Bu yasal düzenleme ortaya şu sonucu çıkarıyor:

Üretimi teşvik primini ne kadar geç alırsanız o kadar fazladan ek ödeme almış olursunuz.

Örneğin; İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde çalışan bir mühendis 2011 yılı Mart ayında 10.000 TL üretimi teşvik pirimi almış olsun. 2012 yılında üretimi teşvik primi dağıtımının da 20 Mart 2012′de yapılacağını varsayalım.

Eski uygulamaya göre bu mühendisin 2012′de alacağı ek ödeme hesaplanırken 2011′de aldığı pirimi peşinen 2012de alacağı ek ödeme ile mahsuplaşılıyor, bu nedenle ilk 10 ay ek ödeme alamıyor ve ancak 11. ayda(10.000/918,56=10,8) kısmen ek ödeme hakediyordu. Yeni düzenlemeyle Ocak 15, Şubat 15 ve Mart 15′te (üretimi teşvik primi dağıtımının yapıldığı 20 Mart 2012′ye kadar) maaşıyla birlikte her ay 918,56 TL ek ödeme alacak.

3- Ek ödeme mahsuplaşmasındaki çeşitli olumsuzluklar gideriliyor.. Mahsuplaşmanın geçmiş yıl ödenen üretimi teşvik pirimi ile yapılması nedeniyle döner sermayesi yüksek kurumlarda çalışan personelin döner sermayesi düşük olan bir kuruma tayin olması durumunda 1 yıllık ek ödeme ve döner sermaye zararı oluşuyor,  bunun tersi bir tayinde ise personel bir yıl kârlı oluyordu. Ayrıca eski düzenleme yeni işe başlayan personelin geçmiş yıl aldığı üretimi teşvik primi olmadığı için ekstra bir yıl ek ödeme alıyor ve yılların memurlarına fark atıyordu. Yeni düzenlemeyle bu durumların hepsi ortadan kalkmış oldu.

4- Ek ödeme Üretimi teşvik piriminden daha cazip.. Yeni düzenlemeyle artırılan ek ödemeler emsali olan üretimi teşvik piriminden cazip hale gelmiştir. Ek ödemeden damga vergisi hariç hiç bir kesinti olmazken, üretimi teşvik piriminden Gelir Vergisi Kanunun 29/1 maddesindeki muafiyet maddesine rağmen gelir vergisi kesilmekte, kesilen gelir vergisi nedeniyle çalışanlar daha erken bir üst vergi dilimine girdiklerinden maaşlarında düşüş yaşamaktadırlar.

5- Kıdemli memura daha fazla ek ödeme.. Yeni düzenlemeye göre artık ek ödemeler ünvanla birlikte dereceye(kıdeme göre) düzenlendiğinden artık kıdemli memur yeni memurdan daha fazla ek ödeme alacak.

6- Ek Ödeme mağduru müdür ve müdür yardımcıları.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilat yasası nedeniyle mülga olan kurum müdürleri ve yardımcıları araştırmacı kadrosuna atanmışlardır. Ek ödemeyle ilgili yeni düzenlemeyle araştırmacıların ek ödemeleri Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendislerinden azdır. 1. Derecedeki Veteriner Hekimin ek ödemesi 1.010 TL iken 1. Derecedeki Araştırmacının ek ödemesi 704 TL’dir. 15 Ocak 2012 tarihine kadar yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda araştırmacı kadrosuna atanan Müdür ve Müdür yardımcıları ek ödeme mağduru olacaklar yada araştırmacı kadrosundan feragat etmek zorunda kalacaklar.

Bakanlık Merkez teşkilatı Mülga Şube Müdürleri halen şube müdürü kadrosunda bulundukları için herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır.

(Toç Bir-Sen İzmir Şubesi’nden alıntıdır.)

 

YENİ EK ÖDEME RAKAMLARI

Kadro ve Görev Unvanı Ek Ödeme Oranı (%) ALINACAK EK ÖDEME MİKTARI (TL)
A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar: -  
1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel; -  
a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar 200 1.224,74
b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar 198 1.212,49
c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar 195 1.194,12
ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar 193 1.181,87
d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar 190 1.163,50
e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı 185 1.132,88
f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları 180 1.102,27
g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları 170 1.041,03
ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar 165 1.010,41
h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar 145 887,94
ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 165 1.010,41
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 163 998,16
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 160 979,79
4) Bunların yardımcıları 155 949,17
i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;   0,00
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 155 949,17
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 150 918,56
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 145 887,94
4) Bunların yardımcıları 140 857,32
j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 140 857,32
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 135 826,70
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130 796,08
4) Bunların yardımcıları 125 765,46
k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115 704,23
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 110 673,61
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 100 612,37
l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;   0,00
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115 704,23
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 105 642,99
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 95 581,75
m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110 673,61
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100 612,37
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90 551,13
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85 520,51
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;    
a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 150 918,56
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 140 857,32
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130 796,08
b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 120 734,84
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 110 673,61
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 100 612,37
c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;   0,00
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110 673,61
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100 612,37
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90 551,13
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85 520,51
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Uzman tabiplerden;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 200 1.224,74
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 190 1.163,50
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 180 1.102,27
b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 190 1.163,50
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 180 1.102,27
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 170 1.041,03
c) Diş tabiplerinden;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185 1.132,88
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175 1.071,65
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 165 1.010,41
ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 165 1.010,41
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 155 949,17
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 145 887,94
d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 140 857,32
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 130 796,08
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 120 734,84
e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115 704,23
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 105 642,99
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 95 581,75
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 90 551,13
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 65 398,04
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 65 398,04
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 65 398,04
5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 150 918,56
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 140 857,32
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130 796,08
6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 66 404,16
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 66 404,16
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 66 404,16
b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 65 398,04
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 65 398,04
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 65 398,04
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 65 398,04
7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Müsteşar 195 1.194,12
b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler 180 1.102,27
c) Merkezde görevli diğer Valiler 178 1.090,02
ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);    
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 1.194,12
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 190 1.163,50
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 1.194,12
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 115 704,23
5) 2 nci dereceden aylık alanlar 155 949,17
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 130 796,08
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 130 796,08
8) 5 inci dereceden aylık alanlar 105 642,99
d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;    
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 200 1.224,74
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 200 1.224,74
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 200 1.224,74
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 132 808,33
5) 2 nci dereceden aylık alanlar 172 1.053,28
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 147 900,18
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 147 900,18
8) 5 inci dereceden aylık alanlar 122 747,09
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar 137 838,95
10) 7 nci dereceden aylık alanlar 117 716,47
e) Hukuk işleri müdürlerinden;    
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 1.194,12
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 190 1.163,50
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 1.194,12
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 160 979,79
5) 2 nci dereceden aylık alanlar 195 1.194,12
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 175 1.071,65
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 175 1.071,65
8) 5 inci dereceden aylık alanlar 150 918,56
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar 165 1.010,41
10) 7 nci dereceden aylık alanlar 145 887,94
f) Kaymakam adayı 145 887,94
8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri 74 453,15
b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri 74 453,15
c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri 74 453,15
ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri 74 453,15
d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar 74 453,15
e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar 74 453,15
f) Komiser kadrolarında bulunanlar 74 453,15
g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar 74 453,15
ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;    
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 75 459,28
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 75 459,28
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 75 459,28
h) Diğer kadrolarda bulunanlardan; 66 404,16
1) 1-4 dereceden aylık alanlar 66 404,16
2) 5-7 dereceden aylık alanlar 66 404,16
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 66 404,16
9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;    
a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;    
1) 1-4 dereceden aylık alanlar 90 551,13
2) 5-7 dereceden aylık alanlar 80 489,90
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 70 428,66
B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:
1- Subaylardan;
a) Genelkurmay Başkanı 103 630,74
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 82 502,14
c) Orgeneral ve Oramiral 81 496,02
ç) Korgeneral ve Koramiral 79 483,77
d) Tümgeneral ve Tümamiral 77 471,52
e) Tuğgeneral ve Tuğamiral 75 459,28
f) Kıdemli Albay 63 385,79
g) Albay 59 361,30
ğ) Yarbay 56 342,93
h) Kıdemli Binbaşı 68 416,41
ı) Binbaşı 68 416,41
i) Kıdemli Yüzbaşı 68 416,41
j) Yüzbaşı 68 416,41
k) Kıdemli Üsteğmen 69 422,54
l) Üsteğmen 69 422,54
m) Teğmen 69 422,54
n) Asteğmen 69 422,54
2- Astsubaylardan;    
a) II.Kad.Kd.Bçvş. 67 410,29
b) Kad.Kd.Bçvş. 67 410,29
c) Kd.Bçvş. 67 410,29
ç) Kad.Bçvş. 67 410,29
d) Bçvş. 67 410,29
e) Kd.Üstçvş. 68 416,41
f) Üstçvş 68 416,41
g) Kd.Çvş. 68 416,41
ğ) Çvş. 68 416,41
3- Uzman Jandarmalardan;    
a) VIII.Kad.Çvş. 67 410,29
b) VII.Kad.Çvş. 67 410,29
c) VI.Kad.Çvş. 67 410,29
ç) V.Kad.Çvş. 67 410,29
d) IV.Kad.Çvş. 67 410,29
e) III.Kad.Çvş. 67 410,29
f) II.Kad.Çvş. 67 410,29
g) I.Kad.Çvş. 67 410,29
ğ) Çvş. 67 410,29
4- Uzman Erbaşlardan;    
a) Uzman Çavuş 67 410,29
b) Uzman Onbaşı 67 410,29
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar 72 440,91
2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 70 428,66
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 63 385,79
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan) 57 349,05
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 68 416,41
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar 67 410,29
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar 77 471,52
8- Diğer öğretim elemanlarından;    
a) 1-2 dereceden aylık alanlar 66 404,16
b) 3-4 dereceden aylık alanlar 66 404,16
c) Diğer derecelerden aylık alanlar 66 404,16
Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);
1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar 82 502,14
2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar 67 410,29
3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar 53 324,56
4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar 48 293,94
5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar 47 287,81
6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar 42 257,20

 

Haber Arşivi için TIKLAYINIZ…